תינוגנילקה הפשל דסומה

םישנא ץבקל ותמישמב ךישממ תינוגנילקה הפשל דסומה ,ותולעיפל יעיברה הנשב
םירוביד תפלחהו ןוידל םורופ תלהנהב ,תינוגנילקה תוברתהו ןושלה רקסב םיניינועמה
תונרקס םע םיבכוכ ןיב עסמ יבבוח--םינווגמ םימוחתמ םיאב ונלש םירבחה .תונויערו
,תינוגנילק תומד תמאל םיצורש תויומד יקחשמ ינקחש ,תינוגנילקה ןושלה יבגל תולאשו
היגולוכיספו בשחמ יעדמ ,היגולוליפ ,הקיטסוגנילה ימוחתב םינעוצקמו םידימלת םגו
תא בברעל םתס םיצורה וא התיכב תועמשמ תלעב הרופטמ תינוגנילקה הפשב םיאורה
לעופה ימואלניב ןוגריא אוה דסומה ,ב"הראב יסיפה ומוקמ תורמל .ביבחתה םע עוצקמה
.תושבי עבש לכב תונידמ םישולשב

ורצונש תופש דועו ,תויתכאלמ תופש דוע ויה רבכש לכב .הנימב הדיחי תינוגנילקה הפשה
.םירזיח רובע יעוצקמ טסיווגניל איצמהש תודיחיה ןיב איה תינוגנילק ,תויביטקיפ תויומדל
תירלופופה תוברתה ךותל רדחש העפות ,םיבכוכה ןיב עסמל הדהוא לש הנש םישולש ופיסות
.םימחולה תפש ,תינוגנילק לש תוירלופופה וניבתו ,לבת יבחר לכל טשפנו
קרמ תאמ "תינוגנילקה ןולימ" םע ליחתהל יאדכ ,הפשה תא דומלל ליחתמ קר התא םא
הפשה תא איצמה דנרקוא ר"ד .(ISBN 0-671-74559-X) סקוב טקופ רואל האצוה ,דנרקוא
עסמ לש םיקרפו םיבכוכ ןיב עסמ יטרסמ המכ תקפהב ץעוי היהו ,סוידוטס טנומאראפ רובע
לש םיקתוע הנקתש ץילממ םג ינא .אבה רודה :םיבכוכ ןיב
(ISBN 0-671-7939-5) Conversational Klingon
(ISBN 0-671-87975-8) Power Klingon ו
ךל ודמליו הפשה ילילצב ךל ורזעיש (ןרוד לקיימ רפסמ ,דנרקוא קרמ תאמ םג) תוטלק יתש
לכות ,ךילא בורק םירפסה תונחב םיטירפה תא אוצמל לוכי ךניא םא .ךרע-יבר םייוטיב
.יארשא סיטרכ תואצמעב וז רתא לש ירחסמה קלחב םתוא ןימזהל

םיעיפומ רפסמ לכב ."HolQeD" ןועברה תא רואל איצומ תינוגנילקה הפשל דסומה
,ףסונב .תינוגנילקה תוברתו הפש ,הקיטסווגנילב םינדש םיעובק םירותו ,םירמאמ ,תונומת
ןועברב ולעוהש תונויערו םיאשונ לע יניינע חוכיוו ,ןויד ,ןויע שי "םיבתוכ םיארוק" רודמב
ימדקא ןועבר אוה HolQeD ,ןולע םתסמ רתוי .חותפ ןוידו ידדה דובכ לש הביבסב םדוקה
סרגנוקה תיירפסב םושרש ,דמעמ-יווש לש רוויע רוקיס ךרד םירמאמ לבקמש ,רבד לכל
.תוינרדומ תופשל דוגיאה לש גולטקבו ינקירמאה

הפש תדמל אל םעפ ףא םא ןיב ,ךיפב היורש הפשה םא ןהו ספאמ ליחתמ ךניה התא םא ןה
ינא תינוגנילקה הפשב ןיינעתמ התא םא ,רסירת בותכלו אורקל לוכי התא םא ןיבו תיזעול
.היסקלגב בינגמ יכה הפשה רקסב ונמע ףתתשהל ךתוא ןימזמ

(!החלצהב) Qapla'!

ןאוש .מ סנרול ר"ד
.ק.ל.מ ל"כנמ
(soferim@Netvision.net.il) ןהכ הבהא :תירבעל םוגרת

* Back to KLI Home Page